Tin Xuất nhập khẩu

{lang_no}

Hướng dẫn khai báo hóa chất nhập khẩu

25/11/2017

Kể từ ngày 25⁄11⁄2017 Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất sẽ có hiệu lực. Tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất sẽ phải “khai báo hóa chất nhập khẩu trên cổng thông tin một cửa quốc gia”.