Văn bản

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
06/2009/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá 19/08/2014
05/2013/TTLT-BYT-BCT Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá 01/08/2014
119/2007/NĐ-CP Về sản xuất và kinh doanh thuốc lá 25/12/2011
69/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu 09/12/2004
14/2008/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119⁄2007⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá 02/11/2004